Главная    Почта    Новости    Каталог    Одноклассники    Погода    Работа    Игры     Рефераты     Карты
  
по Казнету new!
по каталогу
в рефератах

Стратегия вхождения Казахстана в число 50-ти наиболее конкурентоспособных стран мира от 18 января 2006 года

Вы находитесь: Нормативная база

Данные обновлены: 01.07.2017г.

Выступление Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева

на совместном заседании палат Парламента

Стратегия вхождения Казахстана в число 50-ти наиболее конкурентоспособных стран мира

(Астана, 18 января 2006 года)

Құрметті депутаттар!

Ханымдар мен мырзалар!

Былтырғы Елбасы сайлауы экономикалық, әлеуметтік және саяси жедел жаңару жолына түскен елімізде орныққан ұлтаралық татулық пен тұрақтылыққа негізделген саясатты барша қазақстандықтардың жаппай қолдайтындығын айқын дәлелдеп берді.

Енді біз таяудағы он жылдың ішінде Қазақстанды әлемдегі бәсекелестікке қабілетті 50 елдің қатарына қосу міндетін алға қойып отырмыз.

Осы мақсатты жүзеге асыру үшін Қазақстанның 2030 жылға дейінгі стратегиялық даму бағдарламасынан туындайтын бірқатар аса маңызды мәселелерді шешуіміз керек. Осыған орай жаңа үкіметтің алдына төмендегідей басымдықтардан тұратын міндеттерді шешуді жүктеймін.

Бірінші басымдық экономиканы жаңарту, оған серпінді сипат беру. Бұл міндетті іске асыру жолында салықтық және қаржылық-несие саясатын ырықтандыруды, экономикалық өрлеуді қамтамасыз ететін жаңа бағыттарды қалыптастыруды, әлеуметтік даму мен кәсіпкерліктің өңірлік корпорацияларын жасақтауды, рентабельді емес кәсіпорындарды жаңғыртып, әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациялар құруды жүзеге асыруымыз керек.

Екінші басымдық Қазақстанның жедел экономикалық дамуы үшін серпінділікті қамтамасыз ету. Бұл үшін «инкубациялық жобаларды» іске асыру, энергетикалық емес жаңа нарықтарды дамыту, экспорт-импорт секторының артықшылықтарын қолдау, қорғалған сауда белгісі мен зияткерлік меншік құқығы бар тауарлар өндірісін өркендету, көлік инфрақұрылымын дамытуымыз қажет.

Үшінші басымдық экономикамыз бен еліміздің дамуына қолдау көрсететін осы заманғы әлеуметтік саясат жүргізу. Әлеуметтік жаңару Қазақстан халқының барлық топтарының тұрмыс сапасын жақсартып, әлеуметтік өлшемдерін өсіруге тиіс. Бұл үшін зейнетақылық жинақтаулардың үш деңгейлік жүйесіне көшуді аяқтау керек. Білім беру мен денсаулық сақтау салаларында жаңа реформаларды жүзеге асыру кешіктірмей қолға алынуға тиіс.

Төртінші басымдық – демократия мен қоғамды саяси жаңарту мәселелері. Бұл біздің барша азаматтарымыздың құқықтары мен бостандықтарын одан әрі дамытуға мол мүмкіндіктер туғызады.

Бесінші басымдық – осы заманғы қауіп-қатерлер мен жаһандық ауқымдағы сипаты бар талаптарға сай келетін ұлттық қауіпсіздік стратегиясының мәселелері.

Алтыншы басымдық еліміздің сыртқы саясатынан туындайды.

Міне, Қазақстанды таяу жылдары әлемдегі бәсекелестікке қабілетті 50 елдің қатарына қосатын мақсаттан туындайтын міндеттер осындай. Алдағы уақытта Үкімет бұл міндеттерді рет-ретімен жүзеге асырудың бағдарламасын жасап, жедел іске кірісуі керек.

Уважаемые депутаты! Дамы и господа!

4 декабря наш народ проголосовал за свое будущее, формула которого очень проста: от стабильности и модернизации – к процветанию. Добившись уже многого, мы поставили еще одну стратегическую задачу - в ближайшие десять лет вывести Казахстан в число 50-ти наиболее конкурентоспособных стран мира.

В основе этой стратегии – использование преимуществ региональной и глобальной экономики для выхода Казахстана на международные рынки за счет повышения конкурентоспособности национальных товаров и услуг.

Предлагаемый курс базируется на принципах развития Казахстана до 2030 года, углубляет их с учетом реалий сегодняшнего дня. Приоритеты и задачи для нового Правительства таковы.

I приоритет: Модернизация и динамичность экономики Казахстана, которые предполагают решение комплекса взаимоувязанных задач.

Первое. Фискальная политика.

Реформирование налоговой и тарифной политики позволит поставить заслон коррупции и стимулировать предпринимательство, развитие бизнеса и международной торговли.

Мы должны увеличить собираемость налогов, упростить структуру налогообложения и ограничить число налогов. Надо изучить возможность введения фиксированной ставки подоходного налога для физических лиц и упрощения Налогового кодекса в интересах бизнеса.

Второе. Кредитно-денежная политика.

Борьба с инфляцией – главная цель кредитно-денежной политики. Мы должны обеспечить нужную гибкость реального обменного курса в целях минимизации отрицательных последствий роста инфляции за счет управляемой либерализации валютной политики, опираясь на уже апробированные рекомендации и советы наших партнеров за рубежом.

Третье. Организация нового уровня эффективности топливно-энергетического и добывающего секторов экономики.

Надо создать условия опережающего развития отраслей с высокой степенью добавленной стоимости, непосредственно связанных с нефтегазовым комплексом.

Каждое месторождение должно рассматриваться как потенциальная база развития предпринимательства: от сферы бытовых услуг и до самого современного программного обеспечения.

Мы должны не только добывать нефть и газ, а должны превращать страну в нефтесервисный кластер по примеру Норвегии.

Государство должно поддержать расширение деятельности наших нефтяных компаний в стране и за рубежом.

Четвертое. Формирование новых направлений обеспечения роста экономики.

Государство может и обязано создавать условия, стимулирующие спрос в экономике, но не должно само организовывать или контролировать производство. Это сделает рынок.

В отраслях экономики, где есть здоровый частный спрос, государство должно играть лишь регулирующую роль, необходимую для развития конкурентной среды и предотвращения монополизации рынка, а где нет такого спроса, содействовать его созданию.

Пятое. Широкомасштабная государственная поддержка предпринимательства.

Предлагая новые, подчиненные рынку, механизмы государственной политики в поддержку развития предпринимательства, расширения и укрепления малого и среднего бизнеса и внутреннего спроса, следует учитывать, что государство должно использовать налоговый режим в лишь качестве одного из многих инструментов индустриальной политики. Развитие конкуренции должно стать приоритетом для развития предпринимательства.

Шестое. Региональные корпорации социального развития и предпринимательства.

Государственная политика должна предусматривать создание административных и нормативных предпосылок для сотрудничества малого и среднего бизнеса с крупными диверсифицированными финансово стабильными предприятиями, которые могут выступать в роли заказчика и “локомотива” для малого бизнеса при ясных условиях работы.

Можно сформировать несколько крупных региональных холдингов, сочетающих общественные интересы и прибыльную деятельность. Такие частные корпорации с государственным участием – Фонды или Корпорации Социального Развития и Предпринимательства региона – могут управлять активами, инициировать проекты и привлекать дополнительные инвестиции в интересах развития региона. Главное направление их деятельности - создание на прибыльной долгосрочной основе спроса в регионе на товары и услуги малых и средних предприятий.

Седьмое. Развитие экономических взаимоотношений на основе рыночных принципов.

Важность развития контрактных отношений в обществе и укрепления института частной собственности неоспоримы. Но для их необратимости нужны дополнительные законодательные, административные меры и развитие системы независимого рассмотрения споров и арбитражных процедур.

Эффективность государственного участия в экономике мы должны повысить за счет административной реформы, предусматривающей разграничение и оптимизацию полномочий разных уровней государственного управления, снижение контроля государства над экономикой.

Восьмое. Реабилитация нерентабельных предприятий и создание Социально-предпринимательских Корпораций.

Мы не можем позволить себе «списать» работающие нерентабельные предприятия. Но и финансировать их “ради принципа” - это расточительство.

Потенциально перспективные предприятия должны стать основой для развития новых бизнесов. Им необходимы реструктуризация и «раскручивание». Правительство обязано рассмотреть возможность участия в кризисном управлении таких предприятий. И, если нужно, рассмотреть целесообразность выкупа определенных предприятий и их передачи под управление сети Социально-предпринимательских корпораций.

На базе этих предприятий должны развиваться новые индустрии и новые технологии, нужные рынку. А региональные корпорации пусть соревнуются в привлечении экспертизы и капитала, освоении новых рынков и реализации новых проектов. Так работает весь мир. Так должны работать и мы.

Девятое. Территориальное развитие.

Мы должны сконцентрировать экономическую деятельность в развитых региональных центрах, способных стать «локомотивами» экономической и социальной модернизации, предусмотреть систему законодательных, экономических и административных мер.

Нам нужна новая миграционная политика, чтобы использовать потенциал развитых региональных центров для общего сбалансированного регионального развития и возрождения депрессивных регионов.

II приоритет: Обеспечение прорывов для ускоренного экономического развития Казахстана

Дальнейший рост экономики Казахстана будет определяться, прежде всего, факторами внешней торговли и конъюнктуры. Очевиден ряд «внешних локомотивов» ускоренного экономического развития страны.

Первое. Прорывные проекты международного значения.

Нам нужно определиться с целевыми нишами и «центрами прибыли» с точки зрения региональной и глобальной экономики, всесторонне и тщательно проанализировать соответствующие международные тенденции.

У Правительства должна быть целостная система поддержки международной конкурентоспособности казахстанских товаров и услуг.

Мы должны приступить к осуществлению целевых среднесрочных и долгосрочных проектов. К первым я бы отнес создание фермерских конгломератов для экспорта мяса; создание с международным участием биотехнологических центров по инновационному производству семян и культур; развитие Казахстана как международной информационной гавани; создание совместных предприятий для производства запчастей, по возможности, конечного продукта в сельскохозяйственной и авиационной промышленностях и многое другое.

Долгосрочные проекты - это развитие с международным участием индустриальных конгломератов в области органической химии, телекоммуникационной индустрии; развитие производства тяжелых машин и оборудования; создание центра космической индустрии.

Второе. Развитие альтернативных источников поступлений.

Для стимулирования развития отдельных отраслей топливно-энергетического и добывающего секторов требуется нормативная правовая база, обеспечивающая не только их «закрепление» в определенных нишах мирового рынка, но и создание надежной платформы общей международной энергетической безопасности.

Необходимо выбрать несколько сырьевых и энергетических отраслей экономики, в которых Казахстан может иметь конкурентные преимущества на мировых рынках, и направить целевую государственную помощь на их развитие с участием частного предпринимательства.

Чтобы позволить неэнергетическому сектору экономики развиваться, необходимо разрушить «скрытые» монополии, существующие в металлургии, в банковской сфере, в страховании, в химической промышленности и в других отраслях, создавая привлекательные условия и упрощая административную и нормативную системы для вхождения в эти секторы экономики новых компаний – как отечественных, так и иностранных.

Третье. Развитие конкурентоспособности страны, как полноправного субъекта глобальной экономики.

Представляется важным привлечение для разных секторов экономики местных и международных экспертов, ресурсов и технологий. При этом мы будем не только развивать предпринимательскую культуру, но и создавать конкурентную основу для участия частных предпринимателей и капитала в различных сферах экономики. Варианты такого подхода были успешно применены в ряде государств. И нам не грех позаимствовать лучшее из мировой практики.

Необходимо постоянно ограничивать «непрофильные» функции бюрократии и сосредоточиться на точечной государственной поддержке предпринимательства.

Четвертое. Казахстан должен стать учредителем и акционером компаний, развивающих новые технологии, и осваивать их уже на стадии разработки.

Благодаря разумной макроэкономической политике и устойчивому кредитному рейтингу, Казахстан может позволить себе и должен проявить технологическую инициативу. Наиболее эффективный способ - участие в процессе инновации и технического развития на начальном, учредительском уровне.

Необходимо подготовить условия, которые дадут возможность нам сосредоточить ресурсы на приобретении пакетов акций перспективных компаний по всему миру и, тем самым, утвердиться в различных отраслевых нишах. Мы должны последовать примеру Сингапура, США, Франции, Китая и других стран, которые для овладения наиболее передовыми технологическими идеями приобретали пакеты акций только что сформированных высокотехнологичных международных компаний.

Приобретение перспективных зарубежных активов до их выставления на открытые торги представляет собой эффективный способ импорта инноваций.

Пятое. Поддержка преимуществ экспортно-импортного сектора.

Нужно реализовать на практике различные варианты вовлечения предпринимателей в международные проекты через создание государственного Экспортно-импортного банка, построенного с учетом международного опыта и на базе уже созданных в стране государственных институтов развития.

Создание Эксимбанка поможет заключить ряд взаимовыгодных соглашений с подобными агентствами передовых стран. Казахстан сможет в этом случае участвовать и даже лидировать в синдицировании экспортных кредитов для больших международных проектов. Таким образом, наши предприятия и компании могут получить прямой опыт и выгоды от участия в передовых международных проектах.

Шестое. Реализация «инкубационных проектов».

“Инкубационные проекты” – это развитие с международным участием научных центров в Казахстане, поддержка процесса освоения новых технологий и диверсификация системы переквалификации кадров.

В практическом плане это означает подготовить и осуществить проекты по предоставлению земельных участков для развития международных научных центров и создание корпораций, научных центров в отдельных регионах, которые должны стать источником новых технологий и формирования квалифицированного персонала.

Седьмое. Развитие новых рынков в неэнергетических и недобывающих секторах.

В условиях ограниченной численности квалифицированной рабочей силы и удаленности страны от основных потребительских рынков мы не можем просто ждать появления международных компаний, которые начнут инновационную производственную деятельность. Напротив, мы должны изучить имеющиеся рыночные ниши в ключевых секторах экономики и выбрать два или три производственных направления, которые бы позволяли выпускать продукцию с высокой долей добавленной стоимости. Государство должно будет предоставить благоприятные условия для этого, и в некоторых случаях напрямую инвестировать необходимые средства в рамках всего производственного цикла через специализированные государственные корпорации.

Необходимо определить рынки и отрасли, в которых казахстанский бизнес сможет сформировать широкую клиентскую базу за рубежом. Потребуется введение инновационных и нестандартных подходов и действий, таких как использование института “почетных консулов” и других методов повышения «чувствительности» наших менеджеров к возрастающим требованиям рынка.

Государство должно взять на себя предоставление помощи и поддержки при внедрении международных стандартов качества. Следует также принять меры к снижению инвестиционных рисков, включая программы и схемы государственного страхования рисков в сотрудничестве с Всемирным банком, ЕБРР и другими международными финансовыми институтами.

Все это станет источником дополнительных доходов для развития экономики и важным инструментом снижения зависимости страны от конъюнктуры на мировых рынках энергоносителей.

Восьмое. Создание благоприятных условий для производства товаров с защищенной торговой маркой и правами интеллектуальной собственности.

Чтобы международное сообщество воспринимало Казахстан как равноправного и ответственного участника глобальной экономики, нам необходимо принципиально изменить отношение к обеспечению защиты прав интеллектуальной собственности и торговых марок, приняв соответствующие законы и нормативные меры.

Репутация Казахстана как жесткого гаранта защиты авторских прав и торговых марок позволит нам активнее развивать и диверсифицировать новые сектора экономики у себя в стране, включая электронику, товары для домашнего потребления и многое другое.

Девятое. Создание Государственной Холдинговой Компании для повышения эффективности приоритетных секторов индустрии.

Правительство давно уже занимается этой проблемой, поэтому я обозначу лишь важные акценты.

Госхолдинг должен быть связующим звеном между Правительством и госкомпаниями, обеспечивающим их ответственную работу. В портфель Госхолдинга должны быть включены стратегические индустрии – энергетика, нефть и газ, транспорт, металлургия, и т.д. Госхолдинг должен иметь соответствующую административную и нормативную платформу, позволяющую ему стать инвестиционным «рычагом» и быть дополнительным инструментом для развития экспорта и производства конкурентных товаров.

Десятое. Развитие Алматы как крупного регионального центра финансовой и деловой активности должно быть направлено на создание условий и возможностей для крупных финансовых организаций Казахстана стать основными «подрядчиками» в сфере предоставления займов, страховых и финансовых услуг для крупных региональных бизнесов и проектов.

Одиннадцатое. Развитие транспортной инфраструктуры и услуг.

Правительство должно предоставить возможность развития транспортным и другим инфраструктурным бизнесам, приняв соответствующую программу. Вокруг крупных транспортных инфраструктурных объектов нужно создавать и развивать гибкие, высокотехнологичные и возобновляющиеся объекты инфраструктуры через малые и средние проекты. Так нам удастся организовать внедрение конкурентной транспортной сети в региональный рынок для обеспечения наших лидирующих позиций в Центральной Азии.

Для достижения такого прорыва нам нужно также содействовать развитию конкурентной и открытой авиационной индустрии. Для развития транспортной инфраструктуры необходимо создать условия по привлечению частного сектора при определенных гарантиях государства; реализовать совместные проекты с международными кредитными институтами, которые технологически обеспечат развитие транспортной инфраструктуры.


12

 

Отправка СМС бесплатно

На правах рекламы


ZERO.kz
 
Модератор сайта RESURS.KZ